e-vraca.com / Образование / СНЦ "Дом на науката и техниката" - Враца

СНЦ "Дом на науката и техниката" - Враца

гр. Враца, ул."Лукашов" № 14, п.к. 81

тел. 092 62 03 20

Вход

Дейност

СНЦ "Дом на науката и техниката" - Враца

1. Предоставя професионално обучение и обучение по ключови компетентности (компютърно и чуждоезиково).

2. Консултации и изготвяне на проекти за кандидатстване по Оперативни програми и Програмата за развитие на селските райони.

3. Организиране на семинари, научнотехнически конференции, работни срещи и др. мероприятия.

I. Дом на науката и техниката град Враца е лицензиран Център за професионално обучение от НАПОО (лиценз № 200812662/28.11.2008 г.) за над 40 професии и 85 специалности. ДНТ организира и провежда следните видове курсове:

 • Езикови курсове;
 • Административни курсове: Компютърно обучение, Машинопис, Оперативно счетоводство и др.
 • Професионални курсове;
 • Опреснителни курсове: Безопасност на труда за огняри; Безопасност на труда за електротехници и енергетици за периодична заверка на документа и др.
 • Превоз на опасни товари (АДР)

II. Дом на науката и техниката Враца има над 15 годишен опит в разработването и управлението на проекти, финансирани по програма ФАР, Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и др.

III. Дом на науката и техниката Враца има регистрирани 4 клонове на сдружението:

 • клон на сдружението в гр. Мездра
 • клон на сдружението в гр. Роман
 • клон на сдружението в гр. Криводол

IV. Основните дейности на Дом на науката и техниката са:

 • Организиране на научно-технически и граждански конференции, симпозиуми, семинари, кръгли маси, дискусии, изложби, консултации и други обществени мероприятия;
 • Организиране и провеждане на курсове, семинари и други мероприятия за повишаване квалификацията и преквалификацията, разработване и експериментиране на нови форми и средства за обучение в икономиката включително и селско и горско стопанство, като се използват различни форми и средства, които са удобни за обучаемите и легитимни спрямо действащото законодателство:
  • мотивационни обучения
  • квалификационни обучения
  • административни и чуждоезикови обучения
  • семинарни обучения
 • Изготвяне на становища и участие в разработване на проекти на нормативни актове свързани с развитие на науката, техниката и технологиите и гражданското общество;
 • Консултантска и обслужваща дейност в областта на техниката, икономиката, фирменото управление, качеството, земеделието, безопасността на произвежданите продукти, безопасността на производствената среда и отражението й върху човека;
 • Организиране на конкурси и стимулиране на творческите изяви на специалистите (преди всичко на младежта);
 • Разработване на анализи, програми, бизнес-планове и други проекти.
 • Консултации и преговори с държавни институции, синдикати и организации на работодателите за защита на професионалните, творческите и социалните интереси на научно-техническите специалисти.
 • Консултации по стандартизация

СНЦ - Сдружение с нестопанска цел

посещения от 01.Февруари.2015 до сега